home
Profiel Visie Ervaring Contact Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

1.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door TKare ten behoeve van de opdrachtgever wordt verricht.

1.2Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand binnen 20 dagen na de fysieke aanvang van de overeengekomen opdracht, door ondertekening door de partijen van de offerte c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende ten minste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en toepasselijke vergoedingen. De in de offerte, c.q. de opdrachtbevestiging genoemde, verwachte looptijden en inzet zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend worden beschouwd.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst <

2.1De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door TKare.

2.2De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat TKare tijdig kan beschikken over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor risico van de opdrachtgever.

2.3TKare zal periodiek en voorts aan het einde van de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders is overeengekomen. In principe kan in de eerste maand hierbij tevens een Plan van Aanpak inzake de opdrachtuitvoering worden geleverd, indien vooraf overeengekomen.

2.4Overleg zal tenminste gevoerd worden als:

  • er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de inhoud of de omvang van de opdracht.
  • er opdracht aan TKare wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van de opdrachtgever.
  • een verschil van mening wordt geconstateerd tussen de partijen omtrent de wijze van uitvoering van de opdracht door TKare.

Artikel 3: Verlenging en beŽindiging

3.1De overeenkomst wordt na het verstrijken van de overeengekomen looptijd van rechtswege beŽindigd, tenzij de partijen uiterlijk ťťn maand vůůr het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door de partijen schriftelijk is afgeweken.

3.2Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ťťn maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.

3.3In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen Partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beŽindigen indien:

  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de wederpartij (voorlopige) sursťance van betaling wordt verleend;
  • de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

3.4Indien ťťn der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

3.5Beide partijen hebben het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van in de opdracht en deze Algemene Voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de nalatige partij, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 4: Vergoedingen

4.1TKare houdt voor de opdracht per maand een tijdverantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.

4.2TKare declareert aan de opdrachtgever maandelijks achteraf, binnen vijf werkdagen na afloop van de betreffende maand, met vermelding van eventueel opdrachtnummer, aangevuld met bovengenoemde tijdverantwoording. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 21 dagen na dagtekening van de declaratie. Voldoet de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de declaratie, dan is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag. Tevens komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1TKare verplicht zich de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, doch kan geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden.

5.2TKare is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiŽle of immateriŽle schade ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever.

5.3De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van TKare.

5.4De aansprakelijkheid van TKare is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.

5.5TKare is aansprakelijk voor de in verband met deze overeenkomst op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving. TKare vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken ter zake.

Artikel 6: Overmacht

6.1Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die redelijkerwijs niet aan TKare kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: ziekte, stakingen en een algemeen gebrek aan benodigde zaken of diensten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie.

6.2De partij die door overmacht wordt verhinderd deze overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

6.3De opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan TKare voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan TKare.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

7.1Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beŽindiging ervan.

7.2Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die hen ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

7.3TKare is bij de beŽindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan haar verschuldigde, gehouden de van de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Artikel 8: (Intellectueel) eigendom

8.1Onverminderd het bepaalde in artikel 7 behoudt TKare zich alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege haar zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post in de offerte, in het Plan van Aanpak of in de factuur zijn vermeld.

8.2Alle door TKare verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de opdrachtgever. De opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorgaande schriftelijke toestemming van TKare niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of het ter kennis brengen aan derden.

8.3TKare behoudt zich het recht voor de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke kennis aan derden wordt verstrekt.

Artikel 9: Slotbepalingen van deze Algemene Voorwaarden

9.1Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

9.2TKare is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, maar hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

9.3Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en TKare is Nederlands recht van toepassing. <

9.4Wanneer tussen TKare en de opdrachtgever een verschil van mening ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, zullen partijen in overleg treden over de wijze waarop een dergelijk geschil in der minne kan worden geschikt. Indien zulks geen reŽle mogelijkheid blijkt, zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan Rechtbank Utrecht.